Σχολική ετοιμότητα


Τι είναι;

Όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζεται να έχουν καλλιεργήσει συγκεκριμένες ικανότητες πριν την ένταξή τους στην πρώτη δημοτικού προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών. Το σύνολο των ικανοτήτων αυτών συνθέτει τη μαθησιακή ή αλλιώς σχολική ετοιμότητα των παιδιών.

Πώς την αξιολογούμε;

 Το Α τεστ είναι το μέσο αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρότυπο πολυθεματικό τεστ που αξιολογεί την ικανότητα μάθησης του παιδιού και περιλαμβάνει 7 επιμέρους κλίμακες: κριτική ικανότητα, γλωσσικές αναλογίες, πρώιμη αφαιρετική σκέψη, οπτικο-κινητικό συντονισμό, οπτική αντίληψη, αδρή κινητικότητα και ακολουθίες.

Σε τι παιδιά;

Το Α τεστ μπορεί να χορηγηθεί σε νήπια ηλικίας 5 ετών και 2 μηνών έως 6 ετών και 2 μηνών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Το Α τεστ δεν χορηγείται σε παιδιά στα οποία υπάρχει ήδη διαγνωσμένη διαταραχή ή καθυστέρηση στην ομιλία ή στην κίνηση ή στην συμπεριφορά.

Πότε;

Το Α τεστ μπορεί να χορηγηθεί από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο.