Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS)
 
To PECS αποτελεί ένα σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας, το οποίο αναπτύχθηκε το 1985 και απευθύνεται σε  άτομα  που παρουσιάζουν κάποια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού ή συναφείς αναπτυξιακές δυσκολίες.
Όσοι χρησιμοποιούν το PECS μαθαίνουν αρχικά να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μόνο μια εικόνα. Στη συνέχεια  μαθαίνουν να συνδυάζουν εικόνες, ώστε να εκπαιδευτούν σε διάφορες γραμματικές δομές, σημασιολογικές σχέσεις και λειτουργίες επικοινωνίας.
 
Για το λόγο αυτό το Pecs αποτελείται από έξι στάδια:
 
Στάδιο 1: Πώς επικοινωνούμε
Στάδιο 2: Απόσταση και επιμονή
Στάδιο 3: Διάκριση εικόνων
Στάδιο 4: Δομή πρότασης
Στάδιο 5: Απάντηση σε ερωτήσεις
Στάδιο 6: Σχολιασμός
 
Το PECS δεν απαιτεί πολύπλοκα ή ακριβά υλικά. Σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες της οικογένειας, των εκπαιδευτών, των ίδιων των παιδιών με τρόπο ώστε να είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα περιβάλλοντα.