ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Η πιο κρίσιμη ηλικία για την ανάπτυξη του λόγου είναι από 1½ έως 5 ετών.  Απαραίτητα σε αυτή την ηλικία είναι η πληθώρα ερεθισμάτων, οι εμπειρίες και ευκαιρίες που παρέχονται στο παιδί για να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, χωρίς πιέσεις, για να οδηγεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στη συνειδητοποίηση της ανάγκης χρήσης της γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας.

Συνήθη προβλήματα λόγου είναι:

 • Έλλειψη κατανόησης του λόγου
 • Νηπιόμορφη ομιλία και ανακριβής άρθρωση
 • Λεξιλόγιο πιο περιορισμένο από αυτό άλλων παιδιών της ηλικίας του και έλλειψη ολοκληρωμένων προτάσεων
 • Τραυλισμός, ή διακοπή ροής του λόγου, χαρακτηριζόμενος από μπλοκαρίσματα, διακοπές, επαναλήψεις

Η  Λογοθεραπεία μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα δυσκολίας επικοινωνίας με τους συνανθρώπους, και ακόμη μπορεί να βοηθήσει στην εκμάθηση νέων μεθόδων ομιλίας και επικοινωνίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Το κέντρο μας παρέχει προγράμματα θεραπείας, πρόληψης και ενημέρωσης των διαταραχών του λόγου και της επικοινωνίας.  Διερευνάται το είδος της διαταραχής και εντοπίζονται πιθανοί παράγοντες στους οποίους οφείλεται η δυσκολία.  Το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθείται, καθοδηγείται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού και ανταποκρίνεται σε αυτές.  Συχνά κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία περισσότερων ειδικοτήτων για την πλήρη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού.  Ο σχεδιασμός του προγράμματος θεραπείας γίνεται σε συνεργασία με όλους τους ειδικούς που έχουν σχέση με το παιδί.  Οι γονείς έχουν πάντοτε ενεργό ρόλο σε αυτό και απαιτείται η συνεργασία τους.

Προγράμματα θεραπείας:

 • Έλεγχος της ομιλίας παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Διάγνωση και θεραπεία διαταραχών λόγου και ομιλίας σε παιδιά με:
  • Επίκτητες διαταραχές ως συνέπεια κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων ή νευρολογικών παθήσεων
  • Πολλαπλές αναπηρίες ως συνέπεια εγκεφαλικής παράλυσης ή άλλων νευρολογικών παθήσεων
  • Διαταραχές επικοινωνίας ως συνέπεια κάποιου συνδρόμου, το φάσμα του αυτισμού κ.α.
 • Υποστήριξη της επικοινωνίας των μη λεκτικών παιδιών με Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας (π.χ. PECS, MAKATON,Νοηματική γλώσσα)

Ο χρόνος έναρξης Λογοθεραπείας εξαρτάται από το είδος της διαταραχής και τους παράγοντες που εμπλέκονται.  Για παράδειγμα, για ένα παιδί με σύνδρομο Down η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει στους πρώτους έξι μήνες της ζωής του, ενώ ένα παιδί     με ανακριβή άρθρωση θα πρέπει να μιλάει καθαρά μέχρι να πάει στην πρώτη    Δημοτικού, δηλαδή πριν να αρχίσει η μετάβαση στο γραπτό λόγο.  Επομένως, μόλις αντιληφθείτε κάποια διαταραχή λόγου/ομιλίας αποτανθείτε στους ειδικούς που θα σας προσφέρουν την κατάλληλη καθοδήγηση και συμβουλή.